La present convocatòria acreditarà els professors per a impartir les següents formacions:
• Xerrada introductòria ACNA
• Jornada introductòria: entres en terreny d’allaus!
• Curs Seguretat en Terreny d’Allaus – Nivell 1
• Jornada pràctica: entres en terreny d’allaus!
• Jornada de neu per a nens.
• Curs d’Allaus per Guies – Nivell 1
Els candidats que superin l’avaluació seran professionals capacitats per a organitzar i impartir qualsevol d’aquestes formacions, tant la part teòrica com la part pràctica de la formació. Si els candidats no demostren competències en aquests tres aspectes (organització, teoria, pràctica), no seran acreditats.

FASE 1 DEL PROCÉS AVALUATIU

REQUISITS OBLIGATORIS
1- Haver cursat un STA2 amb ACNA les últimes 5 temporades (14/15-19/20).
En el cas que els candidats siguin tècnics esportius i disposin de formació en nivologia impartida per ACNA hauran de demostrar haver superat, com a mínim, el Curs d’Allaus per Guies – nivell 2 (CAG2).
Les formacions internacionals de caràcter professional també seran reconegudes:
• Canadian Avalanche Association: AOL1, AOL2 i AOL3
• American Avalanche Association: AIARE L2, AIARE L3 i Pro-Avy (o els seus equivalents actuals).
• SLF: Curs per a professionals
Si els candidats tenen altres formacions equivalents o superiors, han de presentar informació referida als continguts, la càrrega horària i el professorat del curs realitzat. Aquesta documentació serà estudiada per la Comissió de Formació.
2- Experiència en muntanya
• Un mínim de 5 anys d’experiència en activitats recreatives o professionals realitzades en terreny d’allaus.
• Un mínim de 2 anys d’experiència professional en terreny d’allaus (predictor, observador nivo-meteo, pister-socorrista, TD de muntanya o esports d’hivern, etc).
3- Experiència en docència. Haver impartit cursos de formació en matèria esportiva que incloguin classes teòriques i classes pràctiques
4- Formació en rescat avançat. Disposar del curs MountainSafety impartit per Manuel Genswein o bé el curs de Rescat avançat de l’ACNA en la seva nova versió (s’estrenarà aquesta temporada 19/20). Si el candidat no compleix aquest requisit, pot presentar-se igualment però amb el compromís de realitzar una de les dues formacions durant aquesta temporada 20/21 o la següent 21/22.
5- Formació en primers auxilis. Disposar de la formació especificada a continuació. La formació mínima són 19 hores i els continguts requerits són els següents:
• Valoració de l’entorn i aproximació primària a una víctima d’allau. Maneig de la víctima.
• SVB
• Hipotèrmia accidental
6- Ser soci ACNA. No cal demostrar-ho. Ho consultarem a la nostra base de dades. Per fer-se soci, podeu inscriure-us utilitzant el formulari següent:
• https://www.acna.cat/es/hazte-socio-acna/

FASE 2 DEL PROCÉS AVALUATIU
AVALUACIÓ
Hi haurà una jornada avaluadora per als candidats que compleixin els requisits obligatoris. La trobada es realitzarà a Salardú (Val d’Aran) el dissabte 19 desembre 2020 durant tot el dia.
1. Examen teòric on es demostrarà haver assolit els coneixements del curs Seguretat en Terreny d’Allaus – Nivell 2 ACNA. El temari de referència s’adjunta a la present documentació. Només els candidats que superin aquesta part podran continuar amb la part pràctica de l’avaluació.
2. Examen pràctic amb dos objectius:
• Els candidats hauran de demostrar habilitats com a professors tant en la classe teòrica com en els tallers pràctics de el curs Seguretat en Terreny d’Allaus – Nivell 1. Es donarà més informació al respecte uns dies abans de la jornada avaluativa.
• S’aprofitarà per explicar com impartir el curs Seguretat en Terreny d’Allaus – Nivell 1 amb els requisits que defineix ACNA.

FASE 3 DEL PROCÉS AVALUATIU
Per poder començar a impartir formació, els nous professors hauran d’assistir d’oients / col·laboradors a 2 cursos de STA1 impartits per directors diferents. Aquest nou requisit arriba arrel d’una necessitat detectada i creiem que aportarà referències professionals i tutelatge als nostres professors amb menys experiència. A més, la comissió de formació rebrà un informe dels directors dels cursos aportant la seva valoració.

COST DEL PROCÉS
La inscripció a la present convocatòria és de 50 euros. Aquests diners seran destinats a preparar i realitzar tots els passos del procés descrit. En cas de no superar l’examen, els diners no seràn retornats.

CONTINGUTS EXAMEN TEÒRIC
S’adjunta a continuació el temari de el curs Seguretat en Terreny d’Allaus – Nivell 2. Entenem que per ser un bon professor de nivell 1, cal dominar perfectament els continguts de nivell 2.
Objectius
• Reconèixer la inestabilitat en el mantell amb observacions i tests.
• Interpretar i representar perfils elementals (duresa de mà, tipus de grans bàsics i tests).
• Ser capaç d’analitzar el mantell nival en estructura 4D.
• Aplicar el BPA en la planificació i la realització d’un itinerari.
• Traçar un itinerari segur i minimitzar l’exposició, usant els protocols de reducció del risc.
• Conèixer els factors humans que contribueixen a l’accidentalitat.
• Realitzar un rescat en allaus complet i eficient.
Continguts
• NEU I METEOROLOGIA
o Meteorologia de muntanya: fenòmens meteorològics i prediccions.
o Formació de mantells estables o inestables.
o Observacions de camp, tests i avaluació de la inestabilitat.
o Utilització de les eines bàsiques: brúixola, clinòmetre, sonda i serra/cordino.
o Observació i representació bàsica: perfils de duresa de mà, grans bàsics i tests. Anotacions en el quadern de camp.
• Tipus i parts d’una allau. Problemes d’allaus.
• Mecànica bàsica de plaques.
• TERRENY
o Avaluació i selecció de el terreny
o Circulació segura i comunicació
o Classificació del terreny d’allaus (ATES)
• EINES D’AJUDA A LA DECISIÓ
o El factor humà. Mindsets.
o Eines de presa de decisions. Ús i limitacions.
o L’escala de perill i els BPAS.
o Avaluador 2.0
• RESCAT I AVALIFE (protocols de MountainSafety. mountainsafety.info)

o Material de seguretat
o Rescat d’un company
o Rescat multivíctima amb la funció de marcatge
o Rescat multivícitma sense la funció de marcatge

o Avalife

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR (formacio@acna.cat)
• Carta amb dades personals i resum personal, indicant els requisits (1 cara de DINA4 màxim).
• Justificant de pagament de la matrícula a la convocatòria. Número de compte ACNA: ÉS 56 2100 3025 93 2200581799.
• Data límit: 30 de Novembre de 2020. Ens comunicarem amb els candidats que compleixin els requisits via email la primera setmana de desembre.

Si a causa de la situació Covid no es pot realitzar la jornada de manera presencial, es realitzarà igualment l’examen teòric online i es buscarà un altre dia per a l’avaluació pràctica.

Data: 15 nov. 2020

Autor:

Categories: Activitats, Formació

CompartirDeixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *